Wijkplatform

Wijkplatform Grinthuizen

De nieuwbouwwijk Grinthuizen in Rheden omvat ca. 90 huurwoningen en appartementen en 80 koopwoningen. De wijk werd gebouwd tussen 2011 en 2017 op het voormalig terrein van de Betonwarenfabriek Rheden Bestrating, de gemeentewerf en het gemeentelijk slachthuis. Met de overdracht van Fase 2 (de straten Kareel, Tasveld, Siersteen en Berggrind) van de projectontwikkelaar Ten Brinke aan de gemeente is de ontwikkeling van één van de mooiste wijken van Rheden nu afgesloten. Het is in het belang van alle bewoners om de wijk mooi te houden en een gevoel van saamhorigheid te kweken. Het Wijkplatform Grinthuizen hoopt daarbij een nuttige rol te kunnen spelen, onder meer door bij diverse instanties voor gezamenlijke belangen op te komen.

Oprichting Wijkplatform

In het voorjaar 2018 heeft een aantal buurtgenoten een begin gemaakt met het opzetten van een wijkplatform. Eén van de eerste activiteiten was een uitgebreide enquête over de inrichting van het openbaar groen en bomenaanplant. De uitkomst van deze enquête, die aan de gemeente is aangeboden, heeft geleid tot een nieuw bomenplan en adoptie van de groenperken. Ook is een begin gemaakt met de algemene communicatie naar de wijkbewoners door middel van nieuwsbrieven, rondzendmails en Facebookpagina. En onlangs is de website Grinthuizen in de lucht gekomen.

Doelstelling

Doelstelling van Wijkplatform Grinthuizen is het op orde en schoon houden van de wijk, het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang en daaraan gekoppeld het woongenot in de wijk. Het platform is inmiddels in gesprek met bijvoorbeeld Radar Uitvoering Oost*, gemeentefunctionarissen en de belangvereniging Rhedens Dorpsbelang. De inbreng van de wijkbewoners is voor het goed functioneren van het platform noodzakelijk. Daarom ontvangt het Wijkplatform graag suggesties en ideeën, die de leefbaarheid in de hele wijk ten goede komen. Voor de organisatie van activiteiten is de inzet en medewerking van bewoners onontbeerlijk. Misschien kan het platform uitgroeien tot een stichting of vereniging als voldoende bewoners zich voor een bestuursfunctie beschikbaar stellen.

*Radar Uitvoering Oost: maatschappelijke organisatie, gecontracteerd door de gemeente, om sociale projecten te begeleiden.