Bestuursmededelingen

Bijeenkomst Team Wijkplatform Grinthuizen

Datum: donderdag 30 januari 2020, 19.30 tot 21.00 uur.

Plaats: Dorpshuis Rheden

Aanwezig: John Heynen, Petra Meijer, Wytse Doevendans, , Jonine van Helvoort, Ans Bloem, Hans Mulder
Afwezig met bericht: Ron Regeer, André Versteegh, Tineke Kamstra

1. Opening door Hans
Met excuses aan Ans, ik ben haar al enige keren vergeten te melden op de verslagen als aanwezige!

2. Notulen van 31 oktober 2019. Geen opmerkingen. Wij plaatsen de notulen op onze website.

3. Wijkschouw 18 december 2019. De opmerkingen van de teamleden en van Freddy van Lee zijn al eerder rondgestuurd. Maandag 27 januari hebben John en Hans een nagesprek gehad met Freddy van Lee en zijn de opmerkingen wederzijds vergeleken. Afgesproken is dat het wijkplatform de opmerkingen zal verwerken in een eindverslag. Dit wordt dan in concept voorgelegd aan Freddy, waarna het als officieel stuk kan worden verspreid voor verdere actie. De presentatie aan de wijkbewoners zal plaatsvinden als avondpresentatie, waar de gemeente ook toelichting zal geven op de punten en iets zal vertellen over het gemeentelijk onderhoud van de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau in Rheden wordt in 2020 teruggebracht van niveau B naar niveau C. Wat houdt dat dan in? Ook toelichting gewenst van de gemeente over de adoptieperken en het onderhoud daaraan. De intentie is zo’n bijeenkomst te plannen in medio april.

4. Op 3 februari 2020 is een gesprek gepland met de voorzitter van de belangenvereniging Ellecoms Belang. De vereniging heeft 2 jaar geleden een succesvolle herstart gemaakt en wij zijn nieuwsgierig naar hun aanpak. Deelnemers van het wijkplatform zijn Wytse, John en Hans, plaats bij Hans thuis, start 10.30 uur.

5. Invoering crowdfundingplatform Ikbuurtmee. Daarover is informatie ontvangen van de gemeente. Wytse en Hans hebben een informatiebijeenkomst bijgewoond op 9 december 2019. Het gaat om toekennen van het buurtbudget. In het coalitieakkoord is een budget voor buurtinitiatieven opgenomen. Thans € 300.000 voor 3 jaar, hele gemeente Rheden. De gemeente wil met de crowdfunding in de vorm van vouchers betrokken inwoners laten meedenken, meedoen en meebeslissen. De aanpak is om initiatieven te koppelen aan een budget dat de inwoners krijgen in de vorm van waardecheques (vouchers ter waarde van € 7,50) per huishouden. De vouchers kunnen als volgt worden ingezet:


1. Via Ikbuurtmee.nl initiatief melden
2. Inwoners ontvangen een voucher (begin maart)
3. Initiatiefnemers zoeken voor hun idee steun bij inwoners
4. Inwoners kunnen voucher doneren voor het initiatief
5. Wanneer er voldoende budget is opgehaald kan het idee worden uitgevoerd en wordt het geld beschikbaar gesteld

Wij zullen e.e.a. bekend maken via de nieuwsbrief, website en Facebook. Initiatieven kunnen al op de website worden geplaatst Ikbuurtmee.nl, voor verdere vragen contact opnemen met Henk Barkhof, ontwikkelmanager gemeente h.barkhof@rheden.nl of telefonisch 0627 169880.

6. Terugkoppelbijeenkomst Samenredzaamheid woensdag 12 februari, Dorpshuis, 19.15 uur. Wytse en Hans hebben de bijeenkomst over dit onderwerp bijgewoond op 7 november 2019. Het verslag daarvan is verdeeld onder de teamleden. Het uitgangspunt is dat de gemeente drie hoofdlijnen van samenredzaamheid in de buurt onderscheidt: vormen van buurtnetwerken, dorpshuizen- of buurthuizen en tussenvoorzieningen. Mogelijk kan het wijkplatform daar in een rol in gaan vervullen.
Voor de bijeenkomst van 12 februari zijn aangemeld Ans, Petra en Hans.

7. Project buurtonderzoek, enquête. We nemen de stukken even door van het recente wijkonderzoek in Rheden West, uitgevoerd door de studenten van Van Hall Larenstein. De resultaten daarvan zijn te vinden op de website van Rhedens Dorpsbelang https://www.rhedensdorpsbelang.nl/laatste-nieuws/presentatie-leefbaarheidsonderzoek-rheden-west.
Wij willen een soortgelijk onderzoek doen (daarvoor is ook een subsidie verstrekt), met gebruikmaking van de enquête als basis. Afgesproken is dat Wytse, Petra en Hans zich op 19 februari, 15.30 uur (bij Petra) buigen over de inhoud van de enquête en samenstelling. Het zou mooi zijn als de enquête ergens in maart kan worden gehouden. De resultaten kunnen dan worden gepresenteerd op de bijeenkomst van april.

8. Nieuwsbrief. Petra en Wytse gaan aan de slag met de nieuwsbrief zodat die op korte termijn kan worden verspreid. Graag onderwerpen opgeven. Dat behoeven geen uitgewerkte teksten te zijn, concepten kunnen later tot goed leesbaar artikel worden bijgeschaafd. Graag voor medio februari artikelen aanleveren.

9. Rondvraag.
Afsluiting spoorwegovergang Pinkelseweg. André is aanwezig geweest bij een gesprek met Prorail. Deze overgang wordt in de loop van dit jaar afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de overgang blijven gebruiken. Hans zet de oproep aan de inwoners van het comité 75 jaar vrijheid dorp Rheden op de website en Facebook. Jonine bezocht namens het wijkplatform de bijeenkomst Beursvloer op 4 november in Dieren en het vrijwilligersevenement op 18 januari 2020. Het gesprek met Marret over de preventieapp van de wijk blijft even liggen totdat André weer terug is. Wytse en Hans praten even bij met Tineke.

10. Sluiting.
We sluiten af om 21.00 uur, allemaal bedankt voor de inzet!

Voor dit verslag: Hans